മിത്രകീടങ്ങളും ശത്രുകീടങ്ങളും

----------------------------------------------------------------------------------------


കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കുകള്‍ ഉപകരപ്രദം : aggie-horticulture.tamu.edu നാഷനല്‍ അഗ്രോഫോറെസ്ട്രി സെന്‍റര്‍

0 comments:

Post a Comment

ഇത് വായിച്ചു തീര്‍ന്നപ്പോള്‍ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ തോന്നുന്നത്. അത് ഇവിടെ കൂറിച്ചിടൂ...അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും...
ഇനി അതല്ല എന്തെങ്കിലും ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍

fbkrishi@gmail.com ലേക്ക് ഈമെയില്‍ അയക്കുക. (ദയവായി സമൂഹനന്‍മ കാത്തുസൂക്ഷികുക)

Share