പച്ചക്കറികളിലെ രോഗങ്ങളും നിയന്ത്രണമാര്‍ഗങ്ങളും

tIcf¯n IrjnsNbvXp hcp¶ ]¨¡dn hnfIfn {][m\s¸«hbmWv shWvS, hgpX\, X¡mfn, apfIv, Noc, ]Shew, ]mhÂ, shffcn, a¯³, Ip¼fw F¶nh. ChbpsS hfÀ¨ apcSn¸n¡pIbpw Imbv^ew Ipdbv¡pIbpw sNSnIsf A¸msS \in¸n¡pIbpw sN¿p¶ tcmK§Ä \nch[nbmWv. Cu tcmK§Ä km[mcWbmbn IpanÄ, _mIvSocnb, sshdkv XpS§nb AWp¡Ä aqeamWv DWvSmIp¶Xv. tcmKe£W§Ä sImWvSpXs¶ Ch aqeapWvSmIp¶ tcmK§sf Xncn¨dnbphm³ km[n¡pw.  
hgpX\hÀ¤ hnfIÄ (apfIv, hgpX\, X¡mfn)
 • ssX Nob  
sNdnb sNSnIfpsS IS`mKw a¬\nc¸n sh¨v AgpInadnªv hogp¶p. Nnet¸mÄ hn¯papfbv¡msX a®n\Snbn sh¨pXs¶ Noªfnªp t]mIpw.  \oÀhmÀ¨m kuIcyw Dd¸m¡nb XhmcWIfn thWw hn¯v ]mIphm³.   
hn¯v ]mIm\pÅ CuÀ¸apÅ XhmcW t]mfn¯o³ joäv sImWvSv Hcp amkw aqSnbn«tijw hn¯v ]mInbm BtcmKyapÅ ssXIÄ DWvSm¡m\pw ssXNob tcmKw Ipdbv¡m\pw km[n¡pw.            
 • \¶mbn DW¡ns¸mSn¨ ssPhhf§Ä am{Xw D]tbmKn¡pI.   
 • hn¯n acp¶p]pc«n D]tbmKn¡pI. Hcp Intem{Kmw hn¯n\v 2 {Kmw F¶ tXmXn IpanÄ \min\nIfmb ssXdmw, Im]väm³ F¶nhbntesX¦nepw D]tbmKn¡pI.
 • ss{St¡msUÀa hÀ¤¯nÂs¸« IpanfpIÄ hn¯n ]pc«nbpw hn¯v ]mIp¶Xn\pap¼v a®n tNÀ¯pw Cu tcmKw DWvSm¡p¶ IpanfpIsf \nb{´n¡mw.
   sNjWvSv an{inXw Asæn 1% hocyapÅ t_mÀtUm an{inXw a®v IpXnc¯¡h®w Hgnbv¡Ww. ssXIÄ apf¨tijw 1% hocyapÅ t_mÀtUm an{inXw tIm¸À HmIvknIvtfmssdUv 3 {Kmw Hcp enäÀ shůn Asæn C³tUm^n Fw.45 F¶o IpanÄ \min\nIfn GsX¦nepw H¶v a®v IpXnc¯¡h®w sNSnbpsS ISbv¡Â Hgn¨psImSp¡pI. 20 Znhk¯n\ptijw Hcn¡Â IqSn acp¶v Hgn¨psImSp¡Ww. th\¡me¯pWvSmIp¶ ssXNoben\v ImÀs_WvSmknw F¶ acp¶mWv ^e{]Zw. Cu acp¶v 2 {Kmw Hcp enäÀ shůn F¶ tXmXn D]tbmKn¡Ww.              
 • ImbvNob  
  CeIfn Xhn«p\nd¯nepÅ ]pÅnIfpWvSmbn Ce sImgnªpt]mIp¶p. ImbvIfn a²y`mKw Ipgnªv Idp¯ ]mSpIfpWvSmbn AgpIn t]mIp¶XmWv {][m\ e£Ww.
  tcmKw h¶ `mK§Ä ]msS \in¸n¨p IfbWw. Hcp iXam\w hocyapÅ t_mÀtUm an{inXw Asæn tIm¸À HmIvknIvtfmssdUv 3 {Kmw Hcp enäÀ shůn Ie¡n Xfn¡Ww.   
 • _mIvSocnb hm«w          
   Cu tcmKw hfÀ¨bpsS GXv L«¯nepw _m[n¡mw. tcmKw _m[n¨ sNSnIÄ s]s«¶v hmSnt¸mIp¶XmWv {][m\e£Ww. hgpX\ hÀ¤¯n s]« sNSnIfn `ojWnbmbncp¶ Cu tcmKw Ct¸mÄ shÅcn hÀ¤¯nÂs]« sNSnIfnepw ImWp¶p.    
   \oÀhmÀ¨m kuIcyw sa¨s¸Sp¯Ww. tcmKw _m[n¨ sNSnIÄ ]ngpsXSp¯v \in¸n¡Ww.               
  tcmK{]Xntcm[ iànbpÅ DÖze, aRvPcn F¶o apfIn\§fpw tizX, lcnX, \oena, kqcy XpS§nb hgpX\bn\§fpw iàn, apàn F¶o X¡mfnbn\§fpw Irjn sN¿p¶Xphgn tcmKs¯ sNdp¯p\nÀ¯mw.        
   hgpX\hÀ¤ sNSnIÄ Hcp Øe¯v ASp¯Sp¯v \SmXncn¡pI. hnf]cn{Iaw \S¸nem¡pI. tcmKw ]ScmXncn¡m\mbn tcmK_m[tbä sNSnIÄ ]ngpXp\in¸n¨Xn\ptijw Ip½mbw hnXdWw. IqSmsX NmWI¸m Xfn¨v tcmKs¯ \nb{´n¡mw. AXn\mbn ]pXpNmWIw 200 {Kmw 10 enäÀ shůn Ie¡n Acns¨Sp¯v sNSnIfpsS ISbv¡Â Hgn¡Ww. Asæn tIm¸À HmIvknIvtfmssdUv 3 {Kmw Hcp enäÀ shůn Ie¡n AXn kvs{S]vtämsskIvfn³ F¶ Bân_tbm«n¡v 200 anÃn{Kmapw IqSn tNÀ¯v ISbv¡Â Hgn¨psImSp¯pw \nb{´n¡mhp¶XmWv.               
                shÅcnhÀ¤§Ä (]mhÂ, ]Shew, a¯³, Ip¼fw)        
 • arZptcma]q¸v 
   hÀjIme§fn tcmKw _m[n¨ CeIfpsS ASn`mKw AgpInb t]msebpw apIÄ`mK¯v aª\nd¯nepÅ ]mSpIfpw ImWm³ km[n¡pw. tcmK_m[tbä `mK§Ä ]msS \in¸n¡Ww. \nb{´W¯n\v Xpfkn, Bcyth¸v, \mä¸qs¨Sn F¶nhbpsS \ocv 10% hocy¯n CeIfpsS cWvSp`mK¯pw hog¯¡h®w Xfn¡Ww. tcmKe£Ww IqSpXembn  ImWp¶bhkc¯n C³tUm^n Fw-45 cWvSv {Kmw Hcp enäÀ shůn AYhm At¡man³ aq¶p anÃnenäÀ Hcp enäÀ shůn F¶ tXmXn Xfn¡Ww.         
 • NqÀ®]q¸v    (]uUdn anÂUyq)   
   aªpIme¯mWv Cu tcmKw ImWp¶Xv. CeIfnepw XWvSnepw ]uUÀ ]qinbt]mse ImWpIbpw Ce hmSn¡cnªv sImgnªv \in¡pIbpw Imbv^ew IpdbpIbpw sN¿p¶p.       
   IqSpXembn tcmKw _m[n¨ sNSnIsf ]ngpXv \in¸n¡pI. Cu tcmKw \nb{´n¡p¶Xn\mbn  Icmt¯³, ImÀs_WvSmknw Chbn GsX¦nepw H¶v, 1 {Kmw Hcp enäÀ shůn Asæn K\v[I IpanÄ\min\nIfmb kÄ«m^v, kÄs^Ivkv F¶nhbn H¶v 2 {Kmw Hcp enäÀ shůn Ie¡n CeIfn Xfn¡Ww.
 • Ces¸m«p tcmKw (B{´Ivt\mkv)  
    CeIfnepw  XWvSpIfnepw hr¯mIrXnbntem BIrXnbnÃm¯tXm Bb ]mSpIÄ ImWmw. ImbvIfn ImWp¶ s]m«pIfpsS `mKw Ipgnªncn¡pw. sNSnbn ImWs¸Sp¶ s]m«pIfn \n¶v ]it]mepÅ {ZmhIw Dudnhcp¶XpImWmw.       
   tcmKw h¶ `mK§Ä amän \in¸n¡Ww. ImÀs_WvSmknw F¶ IpanÄ\min\n Hcp {Kmw Hcp enäÀ shůn Ie¡n Xfn¡Ww.     
 • sIm¨ne tcmKw      
   tcmKw h¶ sNSnIfpsS XfncneIÄ sNdpXmIpIbpw aªfn¡pIbpw sN¿p¶p. sNSnIfpsS hfÀ¨ apcSn¡p¶p. ]q¡fpw ImbvIfpw DWvSmImXncn¡pIbpw AYhm DWvSmbm Xs¶ AhbpsS BIrXn \jvSs¸«v hep¸w IpdbpIbpw sN¿p¶p. imJIÄ s]m«p¶Xp IpdbpIbpw Dffh Xs¶ I\w Ipdªp t]mIpIbpw sN¿p¶p.     
  sshdkv tcmKs¯ NnInXvkn¨p t`Zs¸Sp¯m³ km[n¡nÃ.   
  tcmK{]Xntcm[ iànbpÅXpw AXyqÂ]mZ\tijnbpÅXpamb C\§Ä IrjnsN¿pI.    
  ap³IcpXembn XS¯n CSp¶ hn¯nsâ F®w Iq«pI. Hcp XS¯n \mse®w hoXw BImw. sNSn hfÀ¶v hÅn hoipt¼mÄ BtcmKyapÅ cWvSp sNSnIÄ Hcp Nph«n \nÀ¯nbn«v _m¡nbpÅh ]ngpXv \in¸n¡Ww.       
 tcmKw ]c¯p¶ {]mWnIsf \nb{´n¡m\mbn ]pIbne¡jmbw, ths¸® - shfp¯pÅn an{inXw F¶nh ^e{]ZamWv. IqSmsX ]qhciv, IogmÀs\Ãn, I½yqWnÌv]¨, Bcyth¸v Chbnsem¶nsâ Ce k¯v 10% hocy¯n Xfn¨v Hcp ]cn[nhsc Cu tcmKs¯ \nb{´n¡mw. If \nb{´Ww Ahiyw \S¯Ww.   
shWvS                   
 • Ces¸m«ptcmKw              
    CeIfn Xhn«p\nd¯nepÅ ]pÅnIÄ ASnhi¯p \n¶v Bcw`n¡p¶p. Ce¸pÅnIfpsS F®w IqSp¶tXmsS Xs¶ ]¨\ndw \jvSs¸SpIbpw Ce IcnbpIbpw sN¿p¶p. {]mbw sN¶ CeIfnemWv tcmKw BZyw ImWp¶Xv.   
   tcmKw _m[n¨ CeIÄ \in¸n¨tijw, 1% hocyapÅ t_mÀtUm an{inXw Asæn C³tUm^n  Fw.45 F¶ IpanÄ \min\n 2 {Kmw Hcp enäÀ shůn Ie¡n CeIfpsS cWvSv hi¯pw hog¯¡h®w Xfn¡Ww.       
 • aªfn¸v/\cb³tcmKw              
   CeIÄ aªfn¨v Rc¼v sXfnªv hcnIbpw ]pXnb CeIÄ IpcpSn¡pIbpw sN¿p¶p. ]q¡fpsS F®w IpdbpIbpw ImbvIÄ¡v hep¸w IpdbpIbpw I«n IqSpIbpw sN¿pw. shÅo¨ F¶ {]mWnbmWv tcmKw ]c¯p¶Xv.  
   tcmK{]Xntcm[ tijnbpÅ C\§Ä Irjn sN¿pI. AÀ¡mA\manI, AÀ¡m A`b, AcpW, Inc¬, k¡oÀ¯n XpS§nbh tcmK{]Xntcm[ i¡nbpÅhbmWv. shÅo¨sb \nb{´nbv¡m³ ths¸®-shfp¯pÅn an{inXw Xfnbv¡mw.
Noc        
 • ]pÅn¡p¯p tcmKw        
   CeIfn apdnthäXps]mse At\Iw ]pÅnIÄ {]Xy£s¸Sp¶p. Cu ]pÅn¡p¯v {ItaW hym]n¨v CeIÄ¡v tISv kw`hnbv¡p¶p. cWvSpXcw Ipanfnsâ B{IaWw aqeamWv Ch cq£amIp¶Xv. Nph¶ NocbnemWv Cu tcmKw IqSpXembn ImWp¶Xv.  
   tISph¶ CeIÄ ]dn¨v \in¸n¡Ww. Co-1, Co-2 F¶ ]¨ Nocbn\§Ä tcmK{]Xntcm[ iànbpÅXn\m Nph¸pw ]¨bpw CSIeÀ¯n\SpI.         
     PetkN\w \S¯pt¼mÄ CeIfn ]c¯n \\bv¡msX ISbv¡Â Hgn¨p sImSp¡Ww. CeIfpsS cWvSp `mK¯pw hog¯¡h®w 1 enäÀ sXfnª ]pXnb NmWI shff¯n 2 {Kmw C³tUm^n M- 45 F¶ IpanÄ \min\n  Ie¡n Xfn¡Ww. acp¶v  Xfn¨v cWvSmgvN Igntª hnfshSp¡mhq. 
]bÀ hÀ¤ hnfIÄ 
 • XWvSp NobÂ/ hffn DW¡w       
        CsXmcp IpanÄ tcmKamWv. Cfw sNSnbpsS XWvSn a®n\p sXm«papIfnembn \\ª ]mSpIÄ {]Xy£s¸SpIbpw {ItaW Ch  Nobembn  cq]m´cs¸«v sNSn \in¡pIbpw sN¿pw.
]qhnSmdmIpt¼mÄ  DWvSmIp¶ AgpIemWv asämcp e£Ww. NphSv  Akm[mcWambn XSn¨v sNSnbpsS XWvSn Idp¯ ]mSpIÄ DWvSmbn IcnªpW§pw. Cu e£W§Ä Häbvt¡m Iq«mtbm  {]Xy£s¸«v sNSn \in¡p¶p.  hn¯v \Sp¶Xn\v cWvSmgvN  ap¼v  XS¯n Nhdn«v I¯n¡pItbm, Ip½mbw CSpItbm sN¿Ww.        
        \oÀhmÀ¨m kuIcyw Dd¸m¡pI, hnf]cn{Iaw \S¸nem¡pI, XS¯n Nhdn«v I¯n¡pI. tcmKw h¶ sNSnIfpsS ISbv¡Â Hcp iXam\w hocyapff  t_mÀtUm an{inXw Hgn¨p sImSp¡pI F¶nh tcmKs¯ Hcp ]cn[n hsc \nb{´n¡pw    
 • Icn¼³ tISv         
         CeIfpsS cWvSp hi¯pw  XWvSpIfnepw ImbvIfnepw Icn¼³ _m[n¨t]msebpffe£WwImWmw.  C{]Imcw CeIÄ Ipcp¡Sn¡pIbpw  ]gp¡pIbpw  hffn DW§pIbpw sN¿p¶p. tcmKw A[nImamb sNSnIfpsS IbvIÄ IpcpSn¡pbpw aqs¸¯msX \in¡pIbpw sN¿p¶p.     
   hn¯n acp¶p ]pc«n tcmK_m[ XSbmw. Hcp Intem{Kmw hn¯n\v  2 {Kmw F¶ tXmXn ImÀs_WvSmknw D]tbmKn¡pI. tcmKw _m[n¨ CeIÄ amän \in¸n¨tijw  ImÀs_WvSmknw F¶ IpanÄ \min\n Hcp {Kmw  Hcp enäÀ shff¯n Ie¡n CeIfnepw XWvSpIfnepw Xfn¡Ww.
 • Xpcp¼p tcmKw
   ]bdnsâ  CeIsf _m[n¡p¶ tcmKamWv. tcmKw _m[n¨ CeIÄ  \in¸n¨ tijw IhmNv, kn\_v, C³tUm^n Fw 45 kÄs^Ivkv  F¶o IpanÄ \min\nIfn H¶v 0.2 iXam\w hocy¯n ( 2 {Kmw / enäÀ shff¯nÂ) Xfn¨m aXnbmIpw.

2 comments:

ആറങ്ങോട്ടുകര മുഹമ്മദ്‌ said...

ജൈവകീടനാശിനിപ്രയോഗങ്ങളും ജൈവവളപ്രയോഗങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തിയാല്‍ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും

ആദിദേവ് said...

Read post കീടനിയന്ത്രണ ജൈവമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

Post a Comment

ഇത് വായിച്ചു തീര്‍ന്നപ്പോള്‍ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ തോന്നുന്നത്. അത് ഇവിടെ കൂറിച്ചിടൂ...അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും...
ഇനി അതല്ല എന്തെങ്കിലും ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍

fbkrishi@gmail.com ലേക്ക് ഈമെയില്‍ അയക്കുക. (ദയവായി സമൂഹനന്‍മ കാത്തുസൂക്ഷികുക)

Share